حرف اول از سال بیست و سوم

حرف اول از سال بیست و سوم

یک بار دیگر دارم « حرف اول » از سال جدید می نویسم!  اول اجازه دهید یک جملۀ  تکراری و کلیشه ای عرض کنم. گیله وا وارد سال جدید شده است. یعنی بیست و دو سال را پشت سر گذاشته و وارد سال بیست و سوم شده است و این یادداشت بناست حرف اول آن باشد.

خودمان از خودمان سوال می کنیم: خوب که چی؟ مگر قرار است در سال بیست و سوم چه اتفاقی بیفتد؟ اگر قرار باشد برای هر سال جدید، یک حرف اول نوشته شده باشد تا حالا ۲۳ بار نوشته و تکرار شده است. این بار چه بنویسم که تازگی داشته باشد ؟ تازه، تازگی هم داشته باشد چه افاق می کند!

انگار همین دیروز بود گیله وای شماره اول درآمده بود و حرف اول آن را بعد از چاپ به مثابه یک ناظر و خواننده بی طرف و یک مخاطب عام خوانده بودم و چقدر هم خوشم آمده بود! به نظرم با صداقت نوشته شده بود. هنوز هم بر این باورم. یک طرفه قاضی رفته بودم . باید هم خوشم آمده باشد. چون خودم نویسنده اش بودم. کدام نویسنده است که از نوشته اش خوشش نیاید. اگر خوشش نیاید که نمی نویسد.

تا حالا بیست و سه تا «حرف اول» نوشته ام . جز همان اولی هیچ یک تازگی نداشت. بقیه همه درددل بود، گلایه. گزارش سختی کار و دشورای راه و این که خواننده علاقمند و مخاطب دل آگاه، کمکش کند و یار و یاورش باشد که بپاید و بماند. اما تا چقدر بماند، برای چه بماند و در این ماندن چقدر هزینه شود و چه هزینه شود و اصلاً چرا هزینه شود. هزینه ها آیا جبران پذیر است یا جبران ناپذیراست ؟ هزینه مادی است؟ معنوی است؟ ملموس است؟ غیر ملموس است؟

به گمانم گاهی نگوییم و ننویسیم بهتر است، چون تکرار می شود و تکرار چیز خوبی نیست. گاهی باید کوتاه آمد. به ویژه در شرایطی که دوروبرت دغدغه، مشغله، هلهله، جغجغه، فشفشه … زیاد باشد.

پس بند آخر «حرف اول» هر سال را که بیست و دوبار تکرار کردیم، کوتاه می آئیم.آنان که کنجکاوند بدانند چیست به شماره اول، یعنی بیست و دو سال پیش ، رجوع کنند.

یک دیدگاه نوشته شده است! می توانید دیدگاه خود را بنویسید

  1. What have you been indicating, man? I recognize everyones got their own opinion, but truly? Listen, your website is fascinating. I just like the energy you put in it, particularly with the vids plus the pics. But, come on. Theres gotta be an easy method to declare this, a method that doesnt make it seem like everyone this is stupid!

دیدگاه خود را به ما بگویید.