صد شماره پیش (۱= ۱۰۰ – ۱۰۱)

گفتیم حالا که به صدشمارگی رسیدیم، چه خوب ا ست با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطا لعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز و خوانندگان جدید ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و یک گیله‌و ا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره یک گیله‌و ا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمد و به چه مسایلی پرداخته شد و به تبع آن چه اتفا ق افتا د؟
شماره اول گیله وا در تیرماه ۱۳۷۱ در ۴۰ صفحه و به قیمت ۴۰ تومان با عکس روی جلد دکتر محمد معین منتشر شد و این مطالب را در بر داشت:
• یادداشتی از مدیر مسئول نشریه با عنو ا ن حرف اول.
• برای این که خوانندگا ن مجله با معنی و مفهوم واژه « گیله و ا» آشنا شوند مطلبی داشتیم با عنوان «در تعریف گیله وا».
• برای این که خوانندگان و نویسندگان متون گیلکی مجله با مقدمات کار و نگارش گیلکی مجله آشنا شوند سه یادداشت داشتیم با عناوین «چند نکته در مورد املای گیلکی» (پیشنهاد نخست) و «تنوع سبک نگارش در گیله وا» و «تنوع لهجه در متون گیلکی » .
• صفحه ا ی داشتیم با عنو ا ن « نهج ا لبلاغه به زبا ن گیلکی » که ترجمه گیلکی فرازهایی از کلمات قصا ر حضرت علی (ع) در آن درج شده بود .
• در معرفی یک آیین دیرین و با ستا نی گیلان مطلبی داشتیم با عنو ان «آبریزگان و آخرین جشن آب پاشا ن در گیلان و مازندران» به قلم زنده یاد محمود پاینده لنگرودی .
مقالات اساسی دیگر :


• « برادر از زبا ن برا در » مقا له ا ی به قلم مهندس علی معین در مورد ا ستا د دکتر محمد معین .
• ۶۵ سا ل تلاش ، کتابخانه ملی رشت از ۱۳۰۶ تا
۱۳۷۱ / جعفر خما می ز اده
• جنبش های مذهبی در گیلان / زنده یاد سید محمد تقی میر ا بو ا لقا سمی .
• زیبا کناری ، ترا نه ا ی که نا تما م ما ند ( یادی از زنده یاد سید علی زیباکنا ری ، خو ا ننده گیلا نی ) / فریدون پوررضا .
• و اژه شنا سی شرفشا ه / عبا س حاکی .
• باقله ز ا له ( = فا و یسم ) / دکتر سید حسن تا ئب .
• صفحه ای باز کرده بودیم به نا م گیلان شنا سی در خارج از کشور ، که در این شما ره کتاب «باز ا رهای هفتگی گیلان » تحقیق پژوهشگرا ن ژاپنی چا پ شده بود . همچنین صفحه گیلان شنا سی در ا یرا ن ، که به معرفی کتاب صدا ی شا لیز ا ر پرد ا خته شده بود . این کتا ب مجموعه مقا له درباره برنج و برنجکا ری بود .
• صفحه ا ی گشوده بودیم با عنو ا ن « در چه ماهی از سال هستیم ؟ » که بحثی بود در تقویم گیلان با سنا ن و نا م ما هها ی بو می و گا لشی که تا یک سا ل تد ا و م د ا شت .
• خوشنویسا ن گیلانی عنو ا ن ستونی بود در معرفی کریم مولاو ردیخانی هنرمند خوش نویس و چندین مطلب کوتاه و خو ا ندنی دیگر .
وعمده مطا لب گیلکی شماره ا و ل علاوه بر ا شعار گیلکی ، به شرح زیر بود :
• درد دیل دکتر محمد معین مره / محمد تقی با رور
• هارای هارای ( در مورد باز ا رگرمی دستفرو شا ن مید ا ن بزرگ رشت )
• تصنیف جنگل ( نهضت جنگل ) / جعفر مهرداد
• مصا حبه با زنده یاد « سیروس قایقرا ن » ، کاپیتان تیم فوتبا ل ملو ان
• مرگ خایی بوشو گیلان ، بحثی در حوزه ضرب ا لمثل مزبور
• گشایش صفحه ا ی با عنو ا ن نقلستا ن (افسانه های گیلان): با نقلی به نا م «آزادداروکویی» و چندین مطلب کوتا ه و خواندنی دیگر .
چاپ شما ره او ل گیله و ا با استقبا ل عمو می مواجه شده بود و باز تا ب ها ی گوناگون به همراه داشت. که از این شماره به تعد ا د بسیار بسیار معدود موجود است و با ا رسا ل ۱۰۰۰ تومان تمبر به نشانی مجله ( معادل بهای گیله و ا ی روز ) از هر نقطه کشور قا بل وصول است.

دیدگاه خود را به ما بگویید.