گیله وا ۱۴۰ منتشر شد

140

گیله وا ۱۴۰

در این شماره می خوانید:
سپیدرود راز می گوید (سرمقاله) / مدیرمسئول ……………۴
پرسه در هشتی خانه / م.پ.ج ………………۶
نگاه من به جوهر شعر است (پای صحبت رحمت موسوی شاعر و غزلسرای معاصر) …….۱۰
نگاهی به گذشته (قسمت سوم) / جهانگیر سرتیپ پور ……………۱۸
چوم پیله (نقد کتاب) / بهرام علیزاده ………………… ۴۰
درگذشتگان …………. ۴۱
لایه نگاری گیلکی در رامسر / جمشید شمسی پور خشتاونی  …………… ۴۲
تازه کتاب …………. ۴۴

بخش گیلکی:
شعر:
مهرداد پیله ور/ فرزین کارگر/ هادی نجات ثابت/
نریمان نوذری / حسن نصری رودسری / پیمان نوری   ………… ۲۴ – ۲۵
داستان:  ٌ
جوم جومه / علی مطلبی ………………… ۲۶
دوتا کوچی داستان /  مسعود پورهادی ………………. ۲۹
هنده رأن شو؟ / هادی غلام دوسٌت ……………. ۳۰
عید شبان خاطره / پرویز فکر آزاد …………….. ۳۵
طنز:
قج قجی ………………… ۳۶

دیدگاه خود را به ما بگویید.