بایگانی "صد شماره پیش"

صد شماره پیش (در معرفی شماره ۳ و ۴ گیله وا)

gilava-3--4.jpg
گفتیم حالا که به صد شمارگی رسیدیم، چه خوب است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز، خوانندگان جدید و مشترکان قدیم ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و چهار گیله وا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره سه و چهار گیله وا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمده و به چه مسایلی پرداخت شد و به تبع آن چه اتفاق افتاد؟

(بیشتر…)


صد شماره پیش (گیله وای شماره ۲)

گفتیم حالا که به صد شمارگی رسیدیم، چه خوب است با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطالعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز و خوانندگان جدید ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و سه گیله وا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره دو گیله وا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمده و به چه مسایلی پرداخت شد و به تبع آن چه اتفاق افتاد؟
gilava-2.JPG

(بیشتر…)


صد شماره پیش (۱= ۱۰۰ – ۱۰۱)

گفتیم حالا که به صدشمارگی رسیدیم، چه خوب ا ست با هر شماره جدید، صد شماره قبل آن را نیز مورد مطا لعه اجمالی قرار دهیم تا برای مخاطبان عزیز و خوانندگان جدید ما، شماره های گذشته نیز معرفی و تداعی شود که صد شماره پیشتر چه گفتیم و حاصل چه شد؟ به دیگر روایت حالا که شماره صد و یک گیله‌و ا دست شما خواننده عزیز قرار دارد، بدانید در شماره یک گیله‌و ا که ۱۷ سال پیش منتشر شد چه مطالبی آمد و به چه مسایلی پرداخته شد و به تبع آن چه اتفا ق افتا د؟
شماره اول گیله وا در تیرماه ۱۳۷۱ در ۴۰ صفحه و به قیمت ۴۰ تومان با عکس روی جلد دکتر محمد معین منتشر شد و این مطالب را در بر داشت:
• یادداشتی از مدیر مسئول نشریه با عنو ا ن حرف اول.
• برای این که خوانندگا ن مجله با معنی و مفهوم واژه « گیله و ا» آشنا شوند مطلبی داشتیم با عنوان «در تعریف گیله وا».
• برای این که خوانندگان و نویسندگان متون گیلکی مجله با مقدمات کار و نگارش گیلکی مجله آشنا شوند سه یادداشت داشتیم با عناوین «چند نکته در مورد املای گیلکی» (پیشنهاد نخست) و «تنوع سبک نگارش در گیله وا» و «تنوع لهجه در متون گیلکی » .
• صفحه ا ی داشتیم با عنو ا ن « نهج ا لبلاغه به زبا ن گیلکی » که ترجمه گیلکی فرازهایی از کلمات قصا ر حضرت علی (ع) در آن درج شده بود .
• در معرفی یک آیین دیرین و با ستا نی گیلان مطلبی داشتیم با عنو ان «آبریزگان و آخرین جشن آب پاشا ن در گیلان و مازندران» به قلم زنده یاد محمود پاینده لنگرودی .
مقالات اساسی دیگر :

(بیشتر…)